EINA/APLICACIÓ WEB:
Grockit Answers
URL:
https://grockit.com/answersDESCRIPCIÓ:
Grockit Answers és una eina per afegir preguntes i respostes en determinats moments dels vídeos que estiguen penjats a Youtube. Funciona amb qualsevol vídeo allotjat a Youtube o Vimeo. És una manera de fer una pregunta sobre un punt (o minut) particular del vídeo que no entens, demanar un aclariment sobre algun moment del vídeo que ens interesse o tal volta una referència útil sobre alguna cosa que s'esmenti.
Mentre es visualitza el vídeo les preguntes van apareixent baix, al punt exacte del vídeo, a més també apareix l'opció de la resposta que serà rebuda per l'administrador del compte. El vídeo es pot compartir en diferents xarxes socials i a través de la URL. Grockit Answers proporciona una manera molt simple i ràpida de construir tasques socials i d'interacció, com a complement a les explicacions de classe, dubtes o opinions, tant per a l'ús del professor com dels alumnes.
ÚS DIDÀCTIC:
­ Pot ser una eina útil per a fer reflexionar a l'alumnat a través de la focalització de l'atenció en aspectes concrets del contingut del vídeo.
­ També pot ser l'alumnat qui treballe els vídeos de manera col·laborativa, analitzant en petits grups un vídeo, amb interacció de preguntes i comentaris. Els altres alumnes també poden fer les seues aportacions agregant noves preguntes o comentaris.
­ És una dinàmica de treball que permet generar conversa a partir de moments clau del vídeo.
­ Els estudiants poden accedir a ell des de casa o en qualsevol altre lloc.
­ Té una interfície neta amb poques distraccions.
Permet realitzar repasos de temes en vídeo anotant els dubtes, suggeriments, reflexions que tinguen sobre ell.
EXEMPLES:
http://grockit.com/answers/v/yt.DpagYG_MDYQ.public?sharer=12451420-22bc-0130-e80b-1231390ef981
http://grockit.com/answers/v/yt._-fU1VzqI1U.public?sharer=1db0eaa0-1466-012f-167e-1231390ef981
http://grockit.com/answers/v/yt.hMmXnvzAdB8.public?sharer=12451420-22bc-0130-e80b-1231390ef981
http://grockit.com/answers/v/yt.75eh4eB7P0s.public?sharer=12451420-22bc-0130-e80b-1231390ef981
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
http://www.educacontic.es/blog/anade-preguntas-en-videos-de-youtube-con-grockit-answers

http://creaconlaura.blogspot.com.es/2012/04/grockit-answers-anade-preguntas-y.html

http://javierdisan.com/tag/grockit-answers/

http://grockit.com/blog/main/2011/10/17/answering-the-question-that-youre-about-to-ask/
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
Bárbara Martínez Jemes